Y tế học đường

ke hoach hoạt đông y tế tháng 12 danh gia hoạt dong thang11

Trường TH Quảng Thạch                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam      Phần hành YTHĐ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12   PHẦN I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11:         I . Hoạt động chuyên…

tuyên truyền phòng bệnh cảm cúm tháng 11

  PHÒNG GD&ĐT Q. TRẠCH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH Q.THẠCH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                           Quảng Thạch, ngày      tháng 11      năm 2017                              BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG BỆNH CẢM CÚM  Kính thưa các thầy cô giáo…