lễ khai giảng năm hoc mới

Tháng Chín 29, 2016 3:20 chiều

14199630_354606498260703_2435192602518048506_n    1.3.Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

+ Kết quả: 100% CB-GV-NV Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

+ Giải pháp: 

– Tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng đến tận mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chấp hành nghiêm túc sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. 

– Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định; Xây dựng Quy chế làm việc, thông qua Hội nghị cán bộ, công chức và lao động đầu mỗi năm học, Lấy ý kiến thống nhất tập thể, thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

* Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua

+ Kết quả:

– 100% CB-GV-NV thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm; công tác quản lý thu chi trong  nhà trường.

– Giảm tỉ lệ học sinh yếu, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp.

+ Giải pháp:

              – Thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào do ngành phát động, gắn việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Học tập di chúc của Bác.