Chương trình công tác đội năm học 2017 – 2018

Tháng Mười Một 15, 2017 8:57 sáng

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH   

Liên đội trường TH Quảng  Thạch

Kế hoạch

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018

 

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018 của Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình;

 

Phần II. Nội dung kế hoạch

 1. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Vâng lời Bác Hồ dạy

Học tốt, rèn luyện chăm

Xây dựng Đội vững mạnh

Cùng tiến bước lên Đoàn”

 1. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
 2. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Tổng kết các mặt công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2012 – 2017; xác lập giải pháp trong giai đoạn 2017 – 2022.
 3. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào“Thiếu nhi Quảng Trạch thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để cụ thể hoá Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào các nội dung: thi đua rèn luyện đạo đức, lối sống; thi đua học tập; thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng thực hành xã hội; đồng thời tiếp tục triển khai các phong trào nhánh phù hợp theo từng nội dung cụ thể.
 4. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em. Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại trẻ em; có mô hình, giải pháp hiệu quả trong phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.
 5. Nâng cao chất lượng đội viên. Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên”. Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.
 6. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng huấn luyện cấp huyện. Đẩy mạnh các hoạt động vui chơi, giải trí cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Huy động nguồn lực để chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

– 100%  đội viên, thiếu niên, nhi đồng được tham gia tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

– Liên đội tổ chức tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ.

– Liên đội giúp đỡ thường xuyên ít nhất từ 3 đến 5 đội viên, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– 100% đội viên, nhi đồng đăng ký, 90% đội viên, nhi đồng hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên, Dự bị đội viên.

– Tham gia Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi”Cấp huyện tổ chức 01 chỉ đạo 100% chi đội tham gia Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” cấp Liên đội.

– 100% giáo viên chủ nhiệm, BCH Chi đội được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác.

– 100% líp nhi ®ång vµ chi ®éi tham gia phong trào “ Vßng tay bÌ b¹n“, tiếp sức đến trường vµ c¸c phong trµo kh¸c do liªn ®éi ph¸t ®éng

– 100% lớp nhi đồng và chi đội xây dựng được phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”

          – 100% lớp nhi đồng và chi đội tham gia tốt công tác “Trần Quốc Toản”.

          – Liên đội tổ chức 2- 3 buổi thăm hỏi động viên, giúp đỡ các gia đình thương binh, gia đình có công với cách mạng trên mỗi tháng. Trong năm học liên đội dành hai phần quà trị giá 400.000đ tặng gia đình thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Phối hợp cán bộ thư viện tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp Liên đội.

– Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”,

– Phấn đấu Liên đội tặng 20 phần quà trị giá 1.000.000đ trong phong trào Tiếp sức đến trường.

– 100% các lớp xây dựng tốt mô hình Đôi bạn cùng tiến.

– 100% các lớp không có đội viên, nhi đồng bỏ học.

– Liên đội phấn đấu học sinh giỏi huyện  có 3- 4 bạn trong đó có: 2 bạn đạt giải.

– Tµi n¨ng TiÕng anh cÊp tØnh 1 b¹n

– §éi viªn tham gia héi thi „“Chinh phôc vò m«n cÊp huyÖn 4-5 em, cÊp tØnh 2-3 em.

– Ch÷ viÕt ®Ñp cÊp huyÖn 5 -6 em

          – Häc sinh líp 5 hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc ®¹t chỉ tiêu 100%

– Phấn đấu dành giải nhất Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm, Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện có ít nhất 3 bạn  đạt giải, 01 bạn tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp  tỉnh.

– 100% các lớp triển khai có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Xây dựng trường em xanh, sạch, đẹp“, “Rác không chạm đất”

– Hoạt động trải nghiệm: Liên đội phấn đấu có từ 2-3 buổi/ 1 học kỳ tổ chức làm vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ nhân các ngày lễ lớn

– Tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra vào cuối thi đua đợt III (dự kiến từ 15/3 đến 26/3/2017).

+ Công tác nhi đồng

– Tổ chức công nhận danh hiệu cho học sinh khối 3 đạt 100% (59/59)

–  Duy trì hội thi phụ trách sao giỏi

– Xây dựng lớp nhi đồng vững mạnh xuất sắc  7/7 đạt 100%

+ Công tác đội viên

– Kiểm tra công nhận chuyên danh hiệu đội viên khối 5 đạt 100% (48/48)

– Xây dựng chi đội mạnh 4/4 đạt 100%

– Kết nạp đội viên mới đủ tuổi 59/59 đạt 100%

+ Công tác xây dựng tập thể đội trong trường học

– Xây dựng tốt công trình măng non cấp liên đội trị giá 2 triệu đồng với mức đóng góp mồi học sinh 30.000đ  xây dựng “Bảng tin liên đội, Mua săm cơ sở vật chất phòng đội”,  duy trì chăm sóc tốt vườn rau của em.

+ Công tác chỉ huy đội

+ Chỉ tiêu:

– Liên đội giữ vững danh hiệu: Liên đội vững mạnh xuất sắc cấp huyện.

– 100% ®éi viªn thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh ” RÌn luyÖn ®éi viªn

          – 100% ®éi viªn hoµn thµnh c«ng t¸c kÕ ho¹ch nhá vµ c¸c kÕ ho¹ch thu nép cña Liªn ®éi.

          – 100% ®éi viªn tham gia phong trµo ” §äc vµ lµm theo b¸o §éi “.

          + Công tác đội trên đại bàn dân cư

          – Phối hợp với hội đồng đội xã tổ chức tốt hoạt động như tết trung thu, tết nguyên đán cho các em học sinh theo từng thôn xóm.

          – Chuyển giao, nhận học sinh về hè theo quy trình.

 1. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 2. Triển khai phong trào “Thiếu nhi Quảng Trạch thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

1.1. Về nội dung

a Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng

+ Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng

– Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, quê hương Cách Mạnh Chiến Khu Trung Thuần của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, của Đội; gặp mặt các nhân chứng lịch sử; thi tìm hiểu lịch sử; tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương vào các dịp lễ tết, ít nhất 1 lần/1 tháng. Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong Liên đội.

– Thực hiện nghiêm túc Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục thiếu nhi, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đội, Liên đội; các hoạt động thi tìm hiểu;…

– Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc trong thiếu nhi thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, vẽ tranh, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo.

– Đẩy mạnh và phát huy phong trào mua, đọc và viết tin, bài cho các ấn phẩm của Đội TNTP Hồ Chí Minh để tuyên truyền rộng rãi về các gương thiếu nhi tiêu biểu, người tốt việc tốt, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như: website, mạng xã hội,…

          – Tổ chức linh hoạt công tác Đội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm nhà trường. Hướng dẫn các bạn thiếu nhi tham gia tích cực các hoạt động Đội như  “Yêu sao – Yêu đội“

– Tuyên truyền giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, con người, biết yêu thương và chia sẻ với đồng bào thông qua việc duy trì và nhân rộng phong trào“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

b, Tạo môi trường giúp thiếu nhi thi đua học tập

– Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi. Hướng dẫn cho các em hình thành phương pháp học tập tích cực, gắn lý thuyết với thực hành và trải nghiệm; định hướng cho thiếu nhi cách tiếp cận, sử dụng đúng cách, hiệu quả Internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức ngoại ngữ, kiến thức xã hội.

– Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường; phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như kết nghĩa giữa các Liên đội, “Bạn giúp bạn, “Đôi bạn cùng tiến Phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức rà soát, phân loại và nắm rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học để chủ động xây dựng kế hoạch tuyền truyền, vận động, giúp đỡ các em trở lại trường học; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ các em đến trường.

– Tiếp tục tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe” gắn với các hoạt động của chuyên môn nhà trường.

c, Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng, lối sống, nếp sống

– Tuyên truyền về tầm quan trọng của sức khoẻ và định hướng, hướng dẫn cho thiếu nhi rèn luyện sức khoẻ thường xuyên. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tại Liên đội trong năm học. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ tuyên truyền phát thanh măng non”… tổ chức “Đêm hội trăng Rằm” cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu và các hoạt động bổ ích cho thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên Đán.

– Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, như kỹ năng phòng chống xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối nước; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội…

– Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định, dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái biển.

 

1.2. Về phương thức triển khai phong trào

– Tuyên truyền, phổ biến cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng về những nội dung cơ bản của phong trào “Thiếu nhi Quảng Trạch thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn mới với 03 nội dung cơ bản: thi đua rèn luyện đạo đức, lý tưởng, truyền thống – thi đua học tập – thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng thực hành xã hội. Các chi đội cụ thể hoá phong trào bằng những giải pháp cụ thể đến từng các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

– Tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ về tinh thần học tập suốt đời, nhân ái, sẻ chia và ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua hội thi hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp Liên đội.

– Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, trong từng nội dung, đối tượng để cụ thể hoá phong trào xuyên suốt của Đội là “Thiếu nhi Quảng Trạch thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Tập trung đổi mới phương thức triển khai các phong trào đảm bảo tính giáo dục, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

 1. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

2.1. Công tác nhi đồng

– Tập trung nâng cao chất lượng công tác nhi đồng. Cụ thể hoá các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên” thành các tiêu chí rèn luyện cụ thể gắn với các việc làm hàng ngày của các em. Duy trì thường xuyên, đảm bảo nội dung, quy trình, đổi mới hình thức sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học; từng bước giúp các em làm quen với Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Sao tự quản trong học tập, vui chơi, sinh hoạt.

– Phát huy vai trò tự quản của nhi đồng dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và ban chỉ huy chi đội – Lớp nhi đồng. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng về phương pháp, cách thức, kỹ năng tiến hành hoạt động Sao nhi đồng.

2.2. Công tác đội viên

– Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; đổi mới hình thức kết nạp Đội, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với thiếu nhi khi được vào Đội. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Đội Trung ương.

– Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên.

2.3. Công tác xây dựng tập thể Đội trong trường học

– Hướng dẫn các Chi đội – Sao nhi đồng tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt trong toàn liên đội.

– Duy trì sinh hoạt Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập. Phối hợp với chuyên môn nhà trường bố trí đủ thời lượng cho công tác Đội trong trường học. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các Chi đội – Sao nhi đồng và của chính đội viên, học sinh. Nhân rộng mô hình cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” (học tập tốt – phong trào tốt – tự quản tốt) phù hợp với từng đơn vị lớp.

2.4. Công tác Chỉ huy Đội

– Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng Chỉ huy Đội. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ Chỉ huy Đội. Tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi Chỉ huy Đội. Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp Liên đội, tham gia tốt Hội thi cấp huyện.

– Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.5. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

– Tổ chức tốt các hoạt động bàn giao thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư và tiếm nhận thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè.

– Phối hợp với hội đồng đội xã tổ chức tốt hoạt động như tết trung thu, tết nguyên đán cho các em học sinh theo từng thôn xóm.

2.6. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

-Nâng cao chất lượng hoạt động và mở rộng Hội đồng Huấn luyện cấp huyện. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới cung cấp cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi.

– Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi”,“Khăn hồng tình nguyện. Quan tâm các hình thức tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 – Phát huy tinh thần“Vì đàn em thân yêu” của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong tổ chức, hướng dẫn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên làm Tổng phụ trách Đội với Hội đồng Đội cấp xã và Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi trong thiết kế, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, đặc biệt trong dịp nghỉ hè.

– Tham mưu cho BTV Huyện Đoàn thành lập Hội đồng Đội cùng cấp sau Đại hội Đoàn; xây dựng Quy chế cán bộ phụ trách Đội, Quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khoá của Hội đồng Đội.

 1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN
 2. Cấp Liên đội

– Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường tổ chức tốt lễ Khai giảng năm học mới 2017 – 2018.

– Tham mưu BGH nhà trường thực hiện công trình măng non cấp liên đội “Làm bảng tin” mỗi bạn đội viên nhi đồng đóng góp 30.000đ

– Tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm – Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết trung thu 14/8 Âm lịch và ngày Quốc tê thiếu nhi 1/6 tại tất cả các Liên đội trong toàn huyện.

– Triển khai và tổ chức hội thi “Chinh phục vũ môn” cho học sinh từ khối 3 đến khối 5 tham gia các cấp dưới sự hướng dẫn của anh chị huynh trưởng.

– Tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Niệt Nam 20/11/2017.

– Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp Liên đội năm 2018. (Tháng 3 – 4/2018).

– Tổ chức đồng loạt Ngày hội Thiếu nhi vui, khỏe” trong Liên đội nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tổ chức Ngày hội “Công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên”, kỷ niệm ngày thành lập Đội TNPT Hồ Chí Minh và lễ Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội. (Tháng 5/2018)

– Tham gia tốt các cuộc thi, tập huấn về Luật trẻ em, an toàn giao thông, Em yêu nước sạch…

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Liên đội

– Liên đội phát động chương trình năm học theo chủ đề gắn với Lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018.

– Chi đội – Sao nhi đồng phát động thi đua, tổ chức khen thưởng kịp thời cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với tiêu chí thi đua năm học do Hội đồng Đội huyện – Liên đội trường TH Quảng Thạch ban hành.

Trên đây là Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018, của liên đội  trường TH Quảng Thạch đề nghị các anh chị huynh trưởng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch riêng cho từng chi đội – Sao nhi đồng thực hiện đạt hiệu quả cao.

 

 Nơi nhận:     – HĐĐ xã;       – BGH nhà trường;– Ban HĐNGLL,

– Các tổ chuyên môn;

– 11 Chi đội – Sao nhi đồng;

– Lưu VP.                                                                                          

                   GV.TPT Đội               Nguyễn Đình Đại

                                      Duyệt của BGH nhà trường