kế hoạch y tế tháng 4

Tháng Ba 31, 2021 8:21 sáng

TRƯỜNG TH QUẢNG THẠCH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BỘ PHẬN Y TẾ                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                                              Quảng Thạch, ngày 29 tháng 03 năm 2021

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2021

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 04/2021

Phần 1: Đánh giá hoạt động tháng 03

I . Hoạt động chuyên môn :

1.Y tế trường học:

– Truyền thông tuyên truyền các hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

– Tính chỉ số BMI cho học sinh khối  1,2.

– Khám sức khỏe lần 2 cho học sinh từ khối 1- 5.

– Trong tháng sơ cứu được 18 học sinh, 02 GV.

– Cập nhật phần mềm covid vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần.

– Kiểm tra vệ sinh môi trường vệ sinh lớp học thường xuyên: Qua kiểm tra kết quả gửi trực ban đánh giá hằng tuần.

– Hoàn thành hồ sơ chăm sóc sức khỏe ban đầu nộp bảo hiểm xã hội huyện Quảng Trạch.

– Đảm bảo sức khỏe cho CB, GV, NV và học sinh người lao động trong nhà trường và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

– Thường xuyên theo giỏi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên , nhân viên, để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh.

  1. Những công tác khác:

– Làm tốt công tác thủ quỷ.                                 

-Thực hiện tốt các công việc khác do BGH phân công.

Phần II: Kế hoạch hoạt động tháng 04/2021

 I . Hoạt động chuyên môn:

  1. Y tế trườnghọc:

– Tiếp tục tuyên truyền các hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

– KiÓm tra s©n tr­ưêng, líp häc ®¶m b¶o s¹ch sÏ, gän gµng, ®Çy ®ñ ¸nh s¸ng, vÖ sinh nước uèng ®¶m b¶o điÒu kiÖn häc tËp vµ lµm viÖc cña häc sinh vµ c¸n bé gi¸o viªn trong toµn trư­êng.

– Tuyên truyền phòng chống bệnh thủy đậu.

– Cập nhật phần mềm covid vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần.
– Thường xuyªn theo dâi viÖc gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n cña häc sinh.
– Theo dâi, CSSK cho häc sinh vµ c¸n bé gi¸o viªn trong trường.

– Cập  nhật sổ theo giỏi sức khỏe lần hai cho học sinh.

– Tính chỉ số BMI cho học sinh khối  3,4,5.

  1. Những công tác khác:

– Làm tốt công tác thủ quỷ.                                 

-Thực hiện tốt các công việc khác do BGH phân công.

                Nhân viên y tế                                                                                               Hiệu trưởng                     

 

              Nguyễn Thị Thu Hà                                                                                  Nguyễn Hoài Phương