Tổ chức

Mục 1: Thành phần ban giám hiệu nhà trường
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THẠCH
+ Họ và tên : Nguyễn Hoài Phương
+ Năm sinh: 1974 SĐT: 094868831
+ Chức vụ đảng: Bí thư chi bộ nhà trường
+ Chức vụ : : Hiệu Trưởng
+ Học vị: Đại học Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm GDTH
+ Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị
+ Địa chỉ: Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình
PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THẠCH
+ Họ và tên : Dương Thị Thanh Tâm
+ Năm sinh: 1977 SĐT: 0829631767
+ Chức vụ đảng: Phó bí thư chi bộ nhà trường
+ Chức vụ : Phó hiệu trưởng
+ Học vị: Đại học Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm GDTH
+ Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị
+ Địa chỉ: Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình
Mục 2: 1. Sơ đồ tổ chức: Vẽ theo sở đồ như câu thư mục, minh họa như hình dưới đây
Mục 1: Thành phần ban giám hiệu nhà trường
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THẠCH
+ Họ và tên : Nguyễn Hoài Phương
+ Năm sinh: 1974 SĐT: 094868831
+ Chức vụ đảng: Bí thư chi bộ nhà trường
+ Chức vụ : : Hiệu Trưởng
+ Học vị: Đại học Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm GDTH + Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị
+ Địa chỉ: Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình
PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THẠCH
+ Họ và tên : Dương Thị Thanh Tâm
+ Năm sinh: 1977 SĐT: 0829631767
+ Chức vụ đảng: Phó bí thư chi bộ nhà trường
+ Chức vụ : Phó hiệu trưởng
+ Học vị: Đại học Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm GDTH
+ Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị
+ Địa chỉ: Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình
Mục 2: 1. Sơ đồ tổ chức: Vẽ theo sở đồ như câu thư mục, minh họa như hình dưới đây

III.2. Đảng bộ xã Quảng Thạch / Chi bộ trường tiểu học Quảng Thạch
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Bí thư 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó bí thư 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
3 Phạm Xuân Thành Ủy viên BCH 1963 Giáo viên Xã Phong Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Trạch 0918725213 Trungthanhqhthach1963@gmail.com

III.3. Hội đồng trường
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Chủ tịch 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó chủ tịch 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
3 Phạm Xuân Thành Ủy viên 1963 Đại Học Sư Phạm Xã Phong Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Trạch 0918725213 Trungthanhqhthach1963@gmail.com
4 Lê Thị Hoàn Ủy viên 1985 Đại Học Sư Phạm Thanh Hóa 0913572556 boybdqb1982@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thùy Dung Ủy viên 1982 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 0919054709 Thuydungtd2017@gmail.com
6 Trần Thị Thanh Ủy viên
1975 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 0915854707 tranthithanh7375@gmail.com
7 Trần Thị Thủy Ủy viên
1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com
8 Phạm Thị Mỹ Hạnh Ủy viên 1979 Đại Học ( kế toán) Xã Quảng Xuân – Quảng trạch – Quảng bình 0915088123 Phamhanh1979@gmail.com
9 Nguyễn Đình Đại Ủy viên 1982 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 949692689 Nguyendinhdai2@gmail.com
10 Trần Anh Duy Ủy viên 1990 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Cảnh Dương – Quảng trạch – Quảng bình 0916635093 Anhduy17790@gmail.com

III.4. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Hiệu trưởng 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó hiệu trưởng 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com

III.5. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Chủ tịch 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó chủ tịch 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
3 Phạm Xuân Thành Ủy viên 1963 Đại Học Sư Phạm Xã Phong Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Trạch 0918725213 Trungthanhqhthach1963@gmail.com
4 Lê Thị Hoàn Ủy viên 1985 Đại Học Sư Phạm Thanh Hóa 0913572556 boybdqb1982@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thùy Dung Ủy viên 1982 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 0919054709 Thuydungtd2017@gmail.com
6 Trần Thị Thanh Ủy viên
1975 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 0915854707 tranthithanh7375@gmail.com
7 Trần Thị Thủy Ủy viên
1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com
8 Phạm Thị Mỹ Hạnh Ủy viên 1979 Đại Học ( kế toán) Xã Quảng Xuân – Quảng trạch – Quảng bình 0915088123 Phamhanh1979@gmail.com
9 Nguyễn Đình Đại Ủy viên 1982 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 949692689 Nguyendinhdai2@gmail.com
10 Trần Anh Duy Ủy viên 1990 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Cảnh Dương – Quảng trạch – Quảng bình 0916635093 Anhduy17790@gmail.com

III.6. Hội đồng Kỷ luật
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Chủ tịch 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó chủ tịch 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
3 Phạm Xuân Thành Ủy viên 1963 Đại Học Sư Phạm Xã Phong Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Trạch 0918725213 Trungthanhqhthach1963@gmail.com
4 Lê Thị Hoàn Ủy viên 1985 Đại Học Sư Phạm Thanh Hóa 0913572556 boybdqb1982@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thùy Dung Ủy viên 1982 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 0919054709 Thuydungtd2017@gmail.com
6 Trần Thị Thanh Ủy viên
1975 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 0915854707 tranthithanh7375@gmail.com
7 Trần Thị Thủy Ủy viên
1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com
8 Phạm Thị Mỹ Hạnh Ủy viên 1979 Đại Học ( kế toán) Xã Quảng Xuân – Quảng trạch – Quảng bình 0915088123 Phamhanh1979@gmail.com
9 Nguyễn Đình Đại Ủy viên 1982 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 949692689 Nguyendinhdai2@gmail.com
10 Trần Anh Duy Ủy viên 1990 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Cảnh Dương – Quảng trạch – Quảng bình 0916635093 Anhduy17790@gmail.com

III.7. Hội đồng Tư vấn
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Chủ tịch 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó chủ tịch 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
3 Phạm Xuân Thành Ủy viên 1963 Đại Học Sư Phạm Xã Phong Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Trạch 0918725213 Trungthanhqhthach1963@gmail.com
4 Lê Thị Hoàn Ủy viên 1985 Đại Học Sư Phạm Thanh Hóa 0913572556 boybdqb1982@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thùy Dung Ủy viên 1982 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 0919054709 Thuydungtd2017@gmail.com
6 Trần Thị Thanh Ủy viên
1975 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 0915854707 tranthithanh7375@gmail.com
7 Trần Thị Thủy Ủy viên
1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com
8 Phạm Thị Mỹ Hạnh Ủy viên 1979 Đại Học ( Kế toán) Xã Quảng Xuân – Quảng trạch – Quảng bình 0915088123 Phamhanh1979@gmail.com
9 Nguyễn Đình Đại Ủy viên 1982 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 949692689 Nguyendinhdai2@gmail.com
10 Trần Anh Duy Ủy viên 1990 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Cảnh Dương – Quảng trạch – Quảng bình 0916635093 Anhduy17790@gmail.com

III.8. Chi đoàn Thanh niên
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Trần Anh Duy Bí thư 1990 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Cảnh Dương – Quảng trạch – Quảng bình 0916635093 Anhduy17790@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hà Trang Phó bí thư 1989 Đại Học Sư Phạm (Tiếng anh) Xã Quảng Lưu– Quảng trạch – Quảng bình 973328974 hatrang041089@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Trung cấp y Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 914866445 quangha26qb@gmail.com

III.9. Công đoàn
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Dương Thị Thanh Tâm Chủ tịch 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
2 Trần Thị Thủy Phó chủ tịch 1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com
3 Lê Thị Tố Uyên Ủy viên 1975 Đại Học Sư Phạm Xã Đức Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình 0918898024 touyen@quangbinh.edu.vn

III.10. Tổ chuyên môn
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Lê Thị Hoàn Tổ trưởng (Tổ 4- 5) 1985 Đại Học Sư Phạm Thanh Hóa 0913572556 boybdqb1982@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thùy Dung Phó tổ trưởng(Tổ 4- 5) 1982 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 0919054709 Thuydungtd2017@gmail.com
3 Trần Thị Thanh Tổ trưởng (Tổ 1-2 -3) 1975 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 0915854707 tranthithanh7375@gmail.com
4 Trần Thị Thủy Phó tổ trưởng (Tổ 1-2-3) 1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com

III.11. Đội TNTP
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Đình Đại Tổng phụ trách 1982 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 949692689 Nguyendinhdai2@gmail.com

III.2. Đảng bộ xã Quảng Thạch / Chi bộ trường tiểu học Quảng Thạch
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Bí thư 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó bí thư 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
3 Phạm Xuân Thành Ủy viên BCH 1963 Giáo viên Xã Phong Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Trạch 0918725213 Trungthanhqhthach1963@gmail.com

III.3. Hội đồng trường
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Chủ tịch 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó chủ tịch 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
3 Phạm Xuân Thành Ủy viên 1963 Đại Học Sư Phạm Xã Phong Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Trạch 0918725213 Trungthanhqhthach1963@gmail.com
4 Lê Thị Hoàn Ủy viên 1985 Đại Học Sư Phạm Thanh Hóa 0913572556 boybdqb1982@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thùy Dung Ủy viên 1982 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 0919054709 Thuydungtd2017@gmail.com
6 Trần Thị Thanh Ủy viên
1975 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 0915854707 tranthithanh7375@gmail.com
7 Trần Thị Thủy Ủy viên
1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com
8 Phạm Thị Mỹ Hạnh Ủy viên 1979 Đại Học ( kế toán) Xã Quảng Xuân – Quảng trạch – Quảng bình 0915088123 Phamhanh1979@gmail.com
9 Nguyễn Đình Đại Ủy viên 1982 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 949692689 Nguyendinhdai2@gmail.com
10 Trần Anh Duy Ủy viên 1990 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Cảnh Dương – Quảng trạch – Quảng bình 0916635093 Anhduy17790@gmail.com

III.4. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Hiệu trưởng 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó hiệu trưởng 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com

III.5. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Chủ tịch 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó chủ tịch 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
3 Phạm Xuân Thành Ủy viên 1963 Đại Học Sư Phạm Xã Phong Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Trạch 0918725213 Trungthanhqhthach1963@gmail.com
4 Lê Thị Hoàn Ủy viên 1985 Đại Học Sư Phạm Thanh Hóa 0913572556 boybdqb1982@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thùy Dung Ủy viên 1982 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 0919054709 Thuydungtd2017@gmail.com
6 Trần Thị Thanh Ủy viên
1975 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 0915854707 tranthithanh7375@gmail.com
7 Trần Thị Thủy Ủy viên
1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com
8 Phạm Thị Mỹ Hạnh Ủy viên 1979 Đại Học ( kế toán) Xã Quảng Xuân – Quảng trạch – Quảng bình 0915088123 Phamhanh1979@gmail.com
9 Nguyễn Đình Đại Ủy viên 1982 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 949692689 Nguyendinhdai2@gmail.com
10 Trần Anh Duy Ủy viên 1990 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Cảnh Dương – Quảng trạch – Quảng bình 0916635093 Anhduy17790@gmail.com

III.6. Hội đồng Kỷ luật
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Chủ tịch 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó chủ tịch 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
3 Phạm Xuân Thành Ủy viên 1963 Đại Học Sư Phạm Xã Phong Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Trạch 0918725213 Trungthanhqhthach1963@gmail.com
4 Lê Thị Hoàn Ủy viên 1985 Đại Học Sư Phạm Thanh Hóa 0913572556 boybdqb1982@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thùy Dung Ủy viên 1982 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 0919054709 Thuydungtd2017@gmail.com
6 Trần Thị Thanh Ủy viên
1975 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 0915854707 tranthithanh7375@gmail.com
7 Trần Thị Thủy Ủy viên
1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com
8 Phạm Thị Mỹ Hạnh Ủy viên 1979 Đại Học ( kế toán) Xã Quảng Xuân – Quảng trạch – Quảng bình 0915088123 Phamhanh1979@gmail.com
9 Nguyễn Đình Đại Ủy viên 1982 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 949692689 Nguyendinhdai2@gmail.com
10 Trần Anh Duy Ủy viên 1990 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Cảnh Dương – Quảng trạch – Quảng bình 0916635093 Anhduy17790@gmail.com

III.7. Hội đồng Tư vấn
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Hoài Phương Chủ tịch 1974 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị
Xã liên trường – Quảng trạch – Quảng bình 094868831 nhphuong74thqlien@gmail.com
2 Dương Thị Thanh Tâm Phó chủ tịch 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
3 Phạm Xuân Thành Ủy viên 1963 Đại Học Sư Phạm Xã Phong Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Trạch 0918725213 Trungthanhqhthach1963@gmail.com
4 Lê Thị Hoàn Ủy viên 1985 Đại Học Sư Phạm Thanh Hóa 0913572556 boybdqb1982@gmail.com
5 Nguyễn Thị Thùy Dung Ủy viên 1982 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 0919054709 Thuydungtd2017@gmail.com
6 Trần Thị Thanh Ủy viên
1975 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 0915854707 tranthithanh7375@gmail.com
7 Trần Thị Thủy Ủy viên
1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com
8 Phạm Thị Mỹ Hạnh Ủy viên 1979 Đại Học ( Kế toán) Xã Quảng Xuân – Quảng trạch – Quảng bình 0915088123 Phamhanh1979@gmail.com
9 Nguyễn Đình Đại Ủy viên 1982 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 949692689 Nguyendinhdai2@gmail.com
10 Trần Anh Duy Ủy viên 1990 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Cảnh Dương – Quảng trạch – Quảng bình 0916635093 Anhduy17790@gmail.com

III.8. Chi đoàn Thanh niên
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Trần Anh Duy Bí thư 1990 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Cảnh Dương – Quảng trạch – Quảng bình 0916635093 Anhduy17790@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hà Trang Phó bí thư 1989 Đại Học Sư Phạm (Tiếng anh) Xã Quảng Lưu– Quảng trạch – Quảng bình 973328974 hatrang041089@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Trung cấp y Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 914866445 quangha26qb@gmail.com

III.9. Công đoàn
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Dương Thị Thanh Tâm Chủ tịch 1977 Đại Học Sư Phạm, Trung cấp chính trị Xã Hòa Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình 0829631767 tamteo1977@gmail.com
2 Trần Thị Thủy Phó chủ tịch 1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com
3 Lê Thị Tố Uyên Ủy viên 1975 Đại Học Sư Phạm Xã Đức Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình 0918898024 touyen@quangbinh.edu.vn

III.10. Tổ chuyên môn
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Lê Thị Hoàn Tổ trưởng (Tổ 4- 5) 1985 Đại Học Sư Phạm Thanh Hóa 0913572556 boybdqb1982@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thùy Dung Phó tổ trưởng(Tổ 4- 5) 1982 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Thạch – Quảng trạch – Quảng bình 0919054709 Thuydungtd2017@gmail.com
3 Trần Thị Thanh Tổ trưởng (Tổ 1-2 -3) 1975 Đại Học Sư Phạm Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 0915854707 tranthithanh7375@gmail.com
4 Trần Thị Thủy Phó tổ trưởng (Tổ 1-2-3) 1979 Đại Học Sư Phạm Quảng long – Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 0387841475 thuychungql@gmail.com

III.11. Đội TNTP
STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn/ chính trị Địa chỉ Số ĐT Email Ảnh (4×6)
1 Nguyễn Đình Đại Tổng phụ trách 1982 Đai Học Sư Phạm Thể Chất Xã Quảng Phương – Quảng trạch – Quảng bình 949692689 Nguyendinhdai2@gmail.com